Alaomista.fi

 

 

VUOKRAUSEHDOT

 

1.SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Alaomista.fi (Jt-Kaiverrus Oy, jäljempänä “Vuokralle antaja”) ja vuokraajan (jäljempänä “Vuokraaja”) välisiin tuote/ kalustovuokrasopimuksiin. Ehdot pätevät kaikkiin vuokrasopimuksiin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 

2.VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tuote/kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralle antajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokraajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin tuote/kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralle antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

 

3.VUOKRAUKSEN KOHDE

 Vuokrauksen kohteena on Vuokralle antajan ja Vuokraajan sopima tuote/kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralle antaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokraaja on velvollinen tuotetta/kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan sen määrän, laadun ja kunnon. Mikäli tuote/ kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokraajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralle antaja saa kyseisen ilmoituksen.

 

4.KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Tuote/kalusto luovutetaan Vuokraajalle sopimuksen mukaisen Vuokralle antajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokraaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. Kuljetus laskutetaan erikseen.

 

5.VUOKRATUOTTEEN/KALUSTON KÄYTTÖ

Vuokraajan tulee tutustua tuotteen/kaluston turva- ja käyttöohjeeseen ja noudattaa Vuokralle antajan antamia käyttö-,  rakennus-  ja/tai pystytysohjeita. Vuokraajan tulee käyttää tuotetta/kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa tuote/kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa tai tehdä omia asennuksiaan Vuokrakalustoon/tuotteeseen ilman vuokralle antajan antamaa suostumusta. Vuokratuotetta/kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralle antajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

 

6.VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokraajan tulee palauttaa vuokratuote/kalusto Vuokralle antajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna (ellei muuta ole sovittu) ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Tuote/kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Palautuksen viivästyessä vuokra veloitetaan vuorokausi kerrallaan.

 

7.VUOKRAAJAN VASTUU

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteelle/kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen/kaluston sen uushankinta arvoon.  Vuokralle antajalla on oikeus periä mahdolliset vuokratuotteen/kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokraajalta erikseen. Vuokraaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten tarkastusten suorittamisesta sekä kaikista tarvittavista luvista.

 

8.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

 Vuokralle antaja vastaa tuotteen/kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa tuotteen/kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

9.VAKUUTUKSET

 Vuokratuote/kalusto ei ole Vuokralle antajan toimesta vakuutettu. Vuokraaja vastaa vuokratuotteen/kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralle antaja suorittaa tuotteen/kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokraajan lukuun, Vuokralle antajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokraajan lukuun.

 

10.SOPIMUSRIKKOMUS

 Mikäli Vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralle antajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokratuote/kalusto takaisin haltuunsa Vuokraajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralle antajalla on, jos Vuokraajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralle antajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

 

11.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokratuotetta/kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralle antajan kirjallista suostumusta.

 

12.PERUUTUSEHDOT

7vrk ennen sovittua toimitusta, 100 % maksunpalautus .  1-4vrk ennen sovittua toimitusta maksunpalautus  on 50% laskun loppusummasta. Tapahtumapäivänä tehdyssä peruutuksessa maksu on 100%. Asuntovaunun vuokrauksessa noudatetaan eri ehtoja, niistä tietoa saa puhelimitse.

 

13. RIITAISUUDET Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralle antajan kotipaikan alioikeudessa.